Privacy verklaring 

De Stichting Vrienden van Chassé respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. In het bijzonder van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met voornoemde personen hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Wij plaatsen geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. 

Met uw aanvraag voor een subsidie bij onze stichting, alsmede het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden. 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Artikel 1 – wettelijke bepalingen 

  1. Website (hierna ook “ De website” ): https://vriendenpodiumkunstenbreda.nl 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): 

Stichting Vrienden van Chassé. 

Artikel 2 – Toegang tot de website 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbieding en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. 

Artikel 3 – De content van de website 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel afzien van rechtsvervolging. 

Artikel 4 – Verantwoordelijkheden 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 

– vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet – vanwege het schenden van de voorwaarden van de privacy policy 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 5 – Het verzamelen van gegevens 

Uw gegevens worden verzameld door de Stichting Vrienden van Chassé. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificateur of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, economische, culturele of sociale identiteit. 

In onze administratie worden verwerkt de volgende persoonsgegevens die persoonlijk of op of via de website worden verzameld 

  1. Naam culturele instelling 2. Naam van de contactpersoon 3. Adresgegevens 4. Telefoonnummer 5. E-mailadres 6. IBAN nummers 7. Toegekende subsidie 8. Uitbetaalde subsidie 

Zij worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, dit betekent dat ze niet zonder toestemming worden doorgestuurd naar externe partijen. Hoofdzakelijk zullen zij worden gebruikt door de Stichting voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw aanvragen. 

Door het beschikbaar stellen van beeldmateriaal waarop personen te herkennen zijn, geeft u, zonder tegenspraak van u of van hen, toestemming dit te gebruiken voor promotiedoeleinden van onze Stichting via geschrift, digitale media of anderszins. 

Artikel 6 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende gegevensverwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@vriendenpodiumkunstenbreda.nl Ieder verzoek dient vergezeld te gaan van uw persoonsgegevens en onder vermelding van het adres waarop contact met u kan worden opgenomen. Binnen redelijke termijn na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. 

Artikel 7 – Verwerking van persoonsgegevens 

Ingeval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van de privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website of het goed functioneren van de financiële administratie, zal de verantwoordelijke het verplichte karkater van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. 

Artikel 8 – commerciële aanbiedingen 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situatie. 

Artikel 9 – bewaartermijn 

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Artikel 10 – cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wij gebruiken dit soort cookies niet. 

Wanneer u onze website bezoekt is het niet ondenkbaar dat cookies van derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en post/cookies#faq 

Artikel 11 – beeldmateriaal 

Aan het beeldmateriaal dat op de website wordt vertoond kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 12 – toepasselijk recht 

Op deze verklaring is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze verklaring, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 13 – contact 

Voor vragen, ook voor informatie over onze activiteiten of de website, kunt u zich richten tot de beheerder via info@vriendenpodiumkunstenbreda.nl